Plan Bodembeschermende Voorzieningen

In het kader van het Plan Bodembeschermende Voorzieningen worden bedrijven waar risico bestaat dat morsvloeistoffen de bodem kunnen verontreinigen, door de overheid verplicht gesteld om over vloeistofdichte voorzieningen te beschikken. Om aan te kunnen tonen dat een voorzieningen als vloeistofdicht aangemerkt wordt, dient u een PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen te kunnen overleggen.

CUR/PBV-Aanbeveling 44

De CUR/PBV-Aanbeveling 44 bevat regels en eisen om te beoordelen of een bodembeschermende voorziening als vloeistofdicht aangemerkt kan worden. De Aanbeveling wordt gebruikt in het verlengde van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) en sluit aan bij een aantal besluiten, vastgelegd in de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) op basis van artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer. Het doel van de Aanbeveling is om optimale bescherming van de bodem tegen verontreinigende stoffen te waarborgen. Als uw voorzieningen voldoen aan het gestelde in de CUR/PBV-Aanbeveling 44 ontvangt u de PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening. Vloeren, verhardingen, wanden, bedrijfsrioleringen en lekbakken worden in de Aanbeveling als voorzieningen beschouwd die bij een aantal bedrijfsmatige activiteiten, vastgelegd in de NRB, als vloeistofdicht aangemerkt moeten worden. Bedrijven waar risico bestaat dat morsvloeistoffen de bodem kunnen verontreinigen zijn onder andere tankstations, garagebedrijven, autowasplaatsen, zwembaden, gemeentewerven, laad- en losplaatsen, autodemontage bedrijven, metaalverwerkende bedrijven en slachterijen.
 

De procedure

Het Bevoegd Gezag (gemeente en/of provincie) stelt vast of uw bedrijf activiteiten uitoefent die een risico op bodemverontreiniging met zich meebrengen. Als dit het geval is, laat u uw vloeren inspecteren door een onafhankelijk deskundig inspectiebureau. Bij beoordeling worden de volgende kenmerken van de voorziening geïnspecteerd:

  • -          Materiaaltoepassing en gebreken;
  • -          Vlekken en indringing verontreinigingen;
  • -          Doorvoeren en bevestigingspunten;
  • -          Bestandheid tegen chemicaliën;
  • -          Afschot en vloeistofkeringen;
  • -          De beschermlaag;
  • -          De voegvullingsmassa en afdichtingprofielen.
  • -          Indien van toepassing ook de goten, kolken en het rioleringsstelsel

Als uit de inspectie blijkt dat – een deel van – uw voorzieningen niet voldoen aan de voorwaarden die in de CUR/PBV-Aanbeveling 44 zijn omschreven, wordt de voorziening als niet vloeistofdicht aangemerkt. Om toch in aanmerking te komen voor een PBV-Verklaring kunt u uw voorzieningen laten aanpassen of herstellen. Het advies is om dit uit te laten voeren door een gecertificeerde aannemer omdat de termijnen voor herkeuring dan twee jaar langer zijn.

PBV-Verklaring

Als tijdens de inspectie blijkt dat uw voorzieningen aangemerkt kunnen worden als vloeistofdicht ontvangt u de PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.

Technieken

Afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten en de staat van de reeds bestaande voorzieningen, zijn er diverse technieken waarmee uw voorzieningen vloeistofdicht gemaakt kunnen worden. In enkele gevallen waar een niet poreuze betonvloer aanwezig is die geen gebreken vertoont, kan volstaan worden met het vloeistofdicht coaten van de vloer en het aanbrengen van een vloeistofbestendige twee-componenten voegmassa in de voegen. In gevallen waar niet met een coating volstaan kan worden moet er een nieuwe vloer aangelegd worden met een vloeistofdichte betonverharding.


Olie- en benzineafscheider

Afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten en de mate waarin risico op bodemverontreiniging aanwezig is, moet er een oliebenzine afscheider geplaatst worden. Bodem-verontreinigende vloeistoffen worden dan via goten of kolken naar een slibvangput geleid waar slibdeeltjes opgevangen worden. De resterende vloeistoffen gaan naar de oliebenzine afscheider waar olie achterblijft omdat de dichtheid van olie kleiner is dan die van water. Het water komt vervolgens terecht in de riolering. Hierdoor wordt optimale bescherming van de bodem gewaarborgd.


Onderhoud

Omdat vloeistofdichte voorzieningen vaak een hoge belasting kennen is het niet altijd mogelijk om beschadigingen te voorkomen. Wij kunnen u een servicecontract aanbieden waardoor u verzekerd bent van regelmatige inspectie en onderhoud aan uw voorzieningen door daarvoor gespecialiseerde mensen.

 

Klik hier voor de FAQ (veel gestelde vragen)

Klik hier voor het Wijzigingsbesluit AMvB's (pdf)


 

Disclaimer | Sitemap